2018.09.03 Łuków

Walny Zjazd Delegatów PTG (WZD) odbył się 3 września 2018 roku w Łukowie. Udział
w Zjeździe wzięło 21 delegatów. Zabrakło delegatów z oddziałów Gdańskiego i Lubelskiego. Podczas Zjazdu zostały omówione sprawy bieżące Towarzystwa.
Zjazd otworzył Prezes Zarządu Głównego PTG (ZG) Adam Gasiński. Po przedstawieniu porządku obrad i przegłosowaniu go przez delegatów, Prezes ZG zaproponował Andrzeja Konona z Oddziału Warszawskiego PTG na przewodniczącego WZD. Po wyrażeniu przez gremium jednogłośnej zgody co do przewodniczącego, Adam Gasiński zaproponował na sekretarza obrad kandydaturę Oliwii Kowalczewskiej, która również została jednogłośnie przyjęta. Do komisji skrutacyjnej zgłosili się Krzysztof Ninard oraz Michał Wyglądała. Ich kandydatury zostały jednogłośnie przegłosowane. W skład komisji wnioskowej weszli Stanisław Mazur i Stanisława Zbroja. Następnie Rafał Sikora odczytał sprawozdanie z ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów, które zostało jednogłośnie przyjęte. Podobnie delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTG w ostatnim okresie, przedstawione przez Sekretarza ZG Józefa Chowańca. Sprawozdanie finansowe odczytane przez skarbnika PTG, Artura Kędziora, w którym szczegółowo przedstawił finanse Towarzystwa, także zostało przyjęte. Na samym wstępie zwrócił on uwagę na sposób finansowania Rocznika PTG, który w niedalekiej przyszłości może ulec zmianie. Artur Kędzior zaznaczył również, że suma przychodów za ubiegły rok wynosiła 279 843 zł, z czego ze składek członkowskich wpłynęło na konto Towarzystwa około 9100 zł. Świadczy to o tym, że jedynie 200–300 pełnoprawnych członków uiszcza tę opłatę. Konferencje organizowane w 2018 przez PTG — CETEG 2018 oraz POKOS 7 — według sprawozdania są samofinansujące się, a wręcz przynoszą zyski. Do wydatków ponoszonych przez Towarzystwo należą pensja księgowej, funkcjonowanie biblioteki i opłata za wynajem pomieszczenia siedziby w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która od tego roku wynosić ma około 180 zł. Przychody z dotacji ministerialnej wynosiły około 68 500 zł. Na koniec lipca na koncie Towarzystwa znajdowało się około 95 000 zł, na lokacie 202 000 zł. Wraz z kwotą z dotacji ministerialnej na subkoncie, Towarzystwo posiadało około 366 000 zł.
Następnym punktem obrad było odczytanie sprawozdania z komisji rewizyjnej przez Pawła Karnkowskiego w zastępstwie za Włodzimierza Mizerskiego. Sprawozdanie zwracało uwagę na brak aktywności komisji do spraw statutu PTG, powolne działanie niektórych sekcji oraz brak informacji na temat ich kadencyjności. Zauważono, że na sekcjach spoczywa obowiązek składania sprawozdań z działalności, który obecnie nie jest dopełniany. Zaznaczono, że Rocznik PTG powinien być wydawany w mniejszym nakładzie. W sprawozdaniu wyrażono uznanie dla działalności głównej księgowej oraz pozytywnie oceniono współpracę z Asocjacja Geologów Ukrainy. Zwrócono się z prośbą o umieszczanie materiałów konferencyjnych na stronie internetowej Towarzystwa, tak aby te były ogólnodostępne. Do komisji rewizyjnej nie wpłynęły żadne skargi z Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez delegatów.
W dalszej części obrad Rafał Sikora odczytał sprawozdanie z działalności Okręgu Krakowskiego PTG ze względu na zmiany w zarządzie. Zwrócił się on z prośbą o przekazanie strony www w ręce OK PTG, gdzie też miałaby zostać zaktualizowana graficznie, jak także byłaby ona na bieżąco aktualizowana. Pojawiła się również inicjatywa zeskanowania wszystkich Przewodników Terenowych Zjazdów PTG i udostępnienie ich na stronie dla ogółu. Po tej części nastąpiło przekazanie przez przedstawicieli okręgów sprawozdań z działalności na ręce ZG PTG.
Następnie przedyskutowane zostało miejsce przyszłego Zjazdu. Padły propozycje, aby Zjazd zorganizować w Bieszczadach, na terenie jednostki skolskiej, Zatoki Rzeszowskiej bądź ogólnie na obszarze Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego. Delegaci z Oddziału Karpackiego, Artur Marcinowski i Paweł Uznański zgłosili chęć organizacji Zjazdu w ośrodku w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych. Oddział Krakowski zaoferował jednocześnie pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Jednym z tematów Zjazdu miałaby być hydrogeologia.
W dalszej kolejności padła propozycja Juranda Wojewody, aby połączyć następną polską konferencję sedymentologiczną POKOS oraz Zjazd PTG w 2021. Andrzej Konon zaproponował odnowienie odznaki i logo PTG. Artur Kędzior dodał, aby stworzyć specjalne odznaki honorowe. Adam Gasiński wspomniał o nowych koszulkach PTG, które w czasie WZD znajdowały się w przygotowaniu. Zaproponował również przyznawanie w ramach nagrody medali albo specjalnego młotka z logo PTG. Rafał Sikora dodał, że specjalna odznaka/medal mogłaby być wykonana ze srebra. Artur Kędzior zaproponował, aby Towarzystwo wysyłało do członków kartki z życzeniami świątecznymi. Włodzimierz Mizerski poinformował, że ufundował stypendium „amonitowe” dla ucznia ze szkoły podstawowej w Gręzówce i poprosił, aby była to oficjalna nagroda PTG.
Po raz kolejny pojawił się problem niepłacenia składek przez członków, braku aktualnej listy mailingowej i braku danych na temat rzeczywistej ilości członków w Towarzystwie. Dyskutowano także nad organizacją następnego Polskiego Kongresu Geologicznego mającego się odbyć w Poznaniu. Plany dotyczące Kongresu odczytał Andrzej Muszyński. Po tym Prezes PTG zaproponował, aby Zjazd na stulecie Towarzystwa zorganizować w Krakowie, co delegowani zaakceptowali.
Pod koniec obrad wpłynęło kilka wniosków formalnych. Pierwszy z nich zgłosił Jurand Wojewoda. Wniosek dotyczył wystosowania oficjalnego listu od Towarzystwa do władz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z prośbą o nadanie profesorowi Stanisławowi Lorencowi tytułu honoris causa tejże uczelni. W jawnym głosowaniu wniosek jednogłośnie zaaprobowano. Drugi wniosek formalny, dotyczący rozsyłania wiadomości mailowych z przypomnieniem o obowiązku płacenia składek członkowskich, zgłosili Piotr Krzywiec i Krzysztof Majer. W jawnym głosowaniu wszyscy delegaci byli „za”. Trzeci wniosek formalny należał do Wandy Glińskiej-Prokop i dotyczył zmniejszenia nakładu Annales Societatis Geologorum Poloniae. W jawnym głosowaniu wszyscy byli „za”. Nakład ten ma zostać ustalony w dalszym terminie po przeanalizowaniu zapotrzebowania na zeszyty drukowane.

Protokołowała
mgr Oliwia Kowalczewska