2011.09.23 Żagań

Walny Zjazd Delegatów PTG odbył się w piątek 23 września 2011 roku, w sali konferencyjnej Pałacu Książęcego w Żaganiu. Na Zjazd przybyło 18 delegatów. WZD odbył się podczas LXXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Przez aklamacje nadano członkostwo honorowe prof. dr hab. Jerzemu Lefeldowi i prof. dr Volkerowi Höckowi.
Nagrodę naukową im. L. Zejsznera przyznano dr Annie Lewandowskiej, a nagrodę im. H. Świdzińskiego dr Małgorzacie Bieńkowskiej-Wasiluk.
Stypendium im. K. Beresa na rok 2012 otrzymał mgr Wojciech Wróblewski.
W trakcie posiedzenia Zjazdu Delegatów dokonano wyboru Zarządu Głównego na nową kadencję (patrz Władze).
W ramach wolnych wniosków, dr J. Badura wypowiedział się na temat rozróżnienia funkcji sponsora i współorganizatora podczas organizacji kolejnych Zjazdów oraz podkreślił znaczenie umieszczania logo PTG podczas organizowania konferencji poszczególnych Sekcji Towarzystwa. Dr inż. A. Zdanowski zgłosił propozycję, by od następnych wyborów na wiceprzewodniczących wybierano 3 osoby. Wniosek przyjęto jednomyślnie. Mgr Rafał Sikora przedstawił propozycję kolejnego Zjazdu PTG za dwa lata (2013), na który zaprosił w imieniu Oddziału Górnośląskiego.