Oddział Karpacki

Oddział Karpacki PTG z siedzibą w Jaśle działa pod kierownictwem Zarządu wybranego we wrześniu 2011 roku. Aktualnie Oddział liczy 47 członków zwyczajnych.

ZARZĄD ODDZIAŁU
Zarząd Oddziału reprezentują:

 • mgr inż. Artur Marcinkowski – przewodniczący
 • mgr inż. Jan Demczak – z-ca przewodniczącego
 • mgr inż. Magdalena Maksym – sekretarz
 • mgr inż. Halina Węgrzyn – skarbnik

Komisję Rewizyjną Oddziału reprezentują:

 • mgr inż. Marek Pietrusiak
 • mgr inż. Grzegorz Staryszak

DZIAŁALNOŚĆ
W 2011 roku w ramach działalności Oddziału Karpackiego zorganizowane zostały dwa sympozja oraz cykl wykładów i odczytów.
W dniach 6-7 czerwca 2011 r. w miejscowości Siary odbyło się sympozjum (prowadzone przez pracow-ników PGNiG SA – Oddział w Sanoku), na którym przedstawiono historię poszukiwań i eksploatacji złóż węglowo-dorów w rejonie Gorlic. Przybliżono również uczestnikom postać Władysława Długosza – przemysłowca i wybit-nego polityka.
W dniu 20 czerwca 2011 r. prof. Mihail Valentin Batystatu (Uniwersytet Petrol - Gaze w Ploeszti) wygłosił odczyt, w którym przedstawił budowę geologiczną Karpat rumuńskich w powiązaniu z występowaniem złóż wę-glowodorów oraz analogiami do polskiej części Karpat.
W dniach 27-28 lipca 2011 r. odbyło się sympozjum nt. archiwizacji rdzeni wiertniczych, badań petrofi-zycznych rdzeni oraz zasad ich udostępniania. Prezentacje miały miejsce w laboratorium PETROGEO Sp. z o.o. w Jaśle i w Centralnym Magazynie Rdzeni Wiertniczych PGNiG SA w Chmielniku.
W dniu 4 listopada 2011 r. w siedzibie PGNiG SA - Oddział w Sanoku odbyły się wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na spotkaniu przedstawiono następujące zagadnienia:

 • dr inż. Grzegorz Machowski: „Dystrybucja parametrów petrofizycznych skał w modelach przestrzennych (3D)”,
 • dr inż. Kazimierz Słupczyński: „Fizyczny model złoża naftowego”,
 • dr inż. Roman Semyrka: „Ocena parametrów petrofizycznych skał w świetle badań porozymetrycznych”.

W 2012 roku zorganizowano dwa sympozja.
W dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Polańczyku odbyło się sympozjum pt. „Interpretacja pomiarów geo-fizyki wiertniczej”, prowadzone przez pracowników Oddziału PGNiG w Sanoku ( mgr inż. Krystyna Zychowicz, mgr inż. Joanna Wolska i mgr inż. Grzegorz Zoła ).
W dniach 22-23 czerwca 2012 r. w Krasiczynie – sympozjum pt. „Ocena prac poszukiwawczych za rok 2011 oraz perspektywy na lata 2012- 2013, ( prowadzący: mgr inż. Mariusz Słyś, mgr Andrzej Urbaniec, mgr inż. Marek Broniarski, mgr inż. Marek Pietrusiak ).

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Składki członkowskie wynoszą:

 • 50 zł - dla członków zwyczajnych;
 • 15 zł – juniorów, emerytów i rencistów.

Wpłatę składek członkowskich (również zaległych) można dokonać na rachunek:
Polskie Towarzystwo Geologiczne, Zarząd Główny, (...) Kraków,
PKO BP SA I/O Kraków 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842
Przypominamy, iż zgodnie ze statutem PTG dwuletnia zaległość w opłacaniu składek członkowskich może skutko-wać skreśleniem z listy członków.

KONTAKT
Polskie Towarzystwo Geologiczne
Oddział Karpacki
ul. A. Asnyka 6
38-200 Jasło
Przewodniczący Oddziału:
Tel.: (13) 4652181, +48 608 448 352
e-mail: artur.marcinkowski@pgnig.pl